Yuchen Zhao

Class of 2018 - Computational Media

Thesis Project: "VR Touch Museum"
Advisor: Maurizio Forte

More info: https://aahvs.duke.edu/alumni/yuchen-zhao

Zhao